fbpx

Ajattelun vinoumat

 

Ajattelu ja vuorovaikutus ovat jokapäivisiä ilmiöitä, joihin usein lipsahtaa erilaisia stereotypioita ja vinoumia. Harjoitus edistää avointa keskustelukulttuuria. 

Ymmärrä itseäsi ja erilaisuutta

Simulaatio auttaa ymmärtämään ajattelun ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Harjoitus tuo arkipäivän ilmiöille kuten stereotypioiden käytölle ja “not invented here” -ajattelulle taustaa ja auttaa keskustelemaan tiimin toiminnasta ja päätöksenteosta. Harjoitus edistää avointa keskustelukulttuuria. Muuttujat perustuvat tutkimuksiin aiheesta (erityisesti Kahnemann).

Tarinan kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia yhteistyön ja päätöksenteon tilanteista. Tarina mahdollistaa avoimen keskustelun, ja keskustelussa tehdään johtopäätöksiä tiimin toimintaan.

Yrityksenne sponsoroi Tall Ships Race -purjelaivaa, ja tiiminne viettää tiimipäiviä merimaisemissa. Vastaan tulee tilanteita niin työhön kuin purjehdukseenkin liittyen. Tiimi arvioi eri tilanteissa toisiaan suhteessa ajattelun vinoumiin. Kunkin tilanteen jälkeen käydään keskustelu, jossa perustellaan tehtyjä ratkaisuja, kuullaan muiden näkemyksiä ja erityisesti opitaan siitä, mitä eri vinoumat merkitsevät ja miten itse kukin kokee ne omassa ajattelussaan ja tiimin toiminnassa.

VÄITTÄMÄ 2: Ryhmäajattelu

Kuka teistä pitää parhaiten Ryhmäajattelu -vinoumansa kurissa?

VÄITTÄMÄ 3: Stereotyypittäminen

Kuka teistä pitää parhaiten Stereotyypittäminen -vinoumansa kurissa?

VÄITTÄMÄ 4: Empatiakuilu

Kuka teistä tunnistaa parhaiten empatian tarpeen?

VÄITTÄMÄ 5: Uhkien välttely

Kuka teistä ei yliarvioi uhkia?

Tutkimustausta

Simulaatioon on koottu ajattelun vinoumia (cognitive bias) eri lähteistä, joista keskeisin on Kahnemannin Ajattelu, nopeasti ja hitaasti (2011). Vinoumia on tunnistettu yli sata kappaletta, ja niistä on valittu työyhteisöjen toiminnalle relevanteimpia. Käytännössä mukaan on poimittu keskustelua ja ajatuksia herättäviä vinoumia kuten vahvistusvinouma, ryhmäajattelu ja status quo -vinouma. Tämä simulaatio poikkeaa muista siinä, että käsiteltävät aiheet eivät ole useille pelaajille tuttuja. Simulaatiolla on tiimin käymän keskustelun ja kollegoista oppimisen lisäksi selkeä perehdyttävä tavoite: osallistujat tulevat tietoisiksi vinoumista.

Tavoitteet

  • Perehdyttää yksilön ja tiimin ajattelun vinoumiin (cognitive bias) sekä niiden vaikutuksiin työyhteisössä
  • Tuo esiin yksilöllisiä eroja ajattelumalleissamme sekä eri henkilöiden vahvuuksia ja heikkouksia
  • Mahdollistaa kriittisen ja analyyttisen keskustelun tiimin toimintatavoista sekä niiden kehittämisen.

Kenelle

  • 4-16 hengen tiimeille. Simulaation sisältö on konseptina vaativa: ajattelun vinoumat vaativat enemmän itsetutkiskelua kuin esimerkiksi mieltymykset erilaisiin työtehtäviin.
  • Suositamme ennen simulaatiota vähintään lyhyttä perehdytystä aiheeseen. Voimme tarjota 20-30 minuutin kestoisen johdannon ennen simulaatiota tai tilaaja voi toteuttaa itse laajemman perehdytyksen.
  • Simulaation kesto on noin 2 tuntia.