Simulaatiot

Kaikki simulaatiot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia tiimien erilaisiin tarpeisiin. Suurin osa simulaatioista perustuu tutkimukseen, katso lisää simulaatioiden sivuilta.

Simulaatiomme

Tiimin vahvuudet – suosituin

Simulaatio auttaa ymmärtämään kollegoita sekä erityisesti heidän suhtautumistaan eri työtehtäviin. Simulaatio luo ymmärrystä ja mahdollistaa tiimin paremman itseohjautuvuuden.

Simulaation keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tekijät kuten tarkkuus, luovuus, konfliktinsieto ja esiintyminen. Simulaatio johdattaa ajatukset pois työrooleista ja antaa mahdollisuuden keskustelulle piilossa olevista vahvuuksista ja erilaisista rooleista työssä ja vapaa-ajalla.

Soveltuu mainiosti osaksi tiimipäivää tai tiimin ensimmäiseksi simulaatioksi.

Ymmärrä kuormitustekijät

Simulaatio auttaa ymmärtämään, mitkä asiat tiimin eri jäseniä kuormittavat. Harjoitus myös edistää avointa keskustelukulttuuria kuormittavista asioista.

Simulaatio käsittelee työn kuormitustekijöitä kuten työn sirpaleisuus, haastavat vuorovaikutustilanteet ja työnjaon epäselvyys. Nämä tekijät kuormittavat eri ihmisiä eri tavoilla. Tarina etenee arkisten tilanteiden kautta ja sen aikana päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia kuormitustilanteista.

Yrittäjämäinen johtajuus

Simulaatio vie ryhmän ratkomaan kansainvälisesti menestyvän yhtiön strategisia valintoja vaikeina aikoina. Kohtaatte liiketoiminnan tilanteita, jotka tuovat tiiminne yrittäjämäiset puolet esiin.

Simulaatiossa ryhmä pääsee arvioimaan itseään ja ryhmän toimintakykyä suhteessa erilaisiin yrittäjämäisen toiminnan elementteihin. Vastaan tulee tilanteita, joissa on pidettävä fokus herpaantumatta tai kysyttävä “miksi”.

Johtoryhmä tehokkaaksi

Tutkimuksen perusteella johtoryhmän tehokkaalle toiminnalle on tärkeää muun muassa kyky riidellä rakentavasti, psykologinen turvallisuus, virheiden tunnustaminen sekä ponnistelu yhteisten tavoitteiden eteen.

Johtoryhmä toimii eri tavalla kuin muut yritysten tiimit: johtoryhmä on sen jäsenille ajankäytön kannalta toissijainen tiimi. Johtoryhmä myös käsittelee yrityksen vaikeampia asioita ja tekee kriittisiä päätöksiä. Tämän onnistuminen edellyttää, että ryhmällä on valmius käsitellä haastavia kysymyksiä ja kyseenalaistaa tehtyjä ratkaisuja. Tarinan edetessä konkreettisten tilanteiden kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa tilanteissa.

Hybridityö haltuun

Simulaatio auttaa tiimiä tutkimaan käytäntöjään hybridityössä. Harjoitus auttaa tutkimaan sekä henkilökohtaisia että tiimin yhteisiä haasteita työn tekemisessä ja samalla se edistää avointa keskustelukulttuuria. Muuttujat on koottu yleistajuisista oppaista ja ohjeista etätyöhön liittyen.

Simulaatiossa päästään käsittelemään avoimesti ja fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia hybridityöstä. Mikä on kenellekin vaikeinta? Mikä toimii hyvin? Mistä ei ole tullut puhuttua?

Ruotsinkielinen versio tulossa 11/2021. Saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Yhdenvertaisuus työyhteisössä

Simulaatio auttaa ymmärtämään, mitä kaikkea erilaisuutta työyhteisössä on ja käymään rakentavaa keskustelua siihen liittyvistä vaikeistakin ilmiöistä kuten tiedostamattomasta syrjinnästä.

Erilaisuutta sisältävät tiimit tekevät tutkitusti parempia tuloksia, mutta yhteistyö voi olla vaativampaa. Elämme kuitenkin maailmassa, jossa yhdenvertaisuus ei kaikilta osin toteudu. Omia tai tiimin asenteita erilaisuuteen ei aina edes tiedosta. Simulaatiossa päästään konkreettisten tilanteiden kautta keskustelemaan siitä, miten osaamme tunnistaa erilaisuutta ja puuttua haastaviin tilanteisiin.

Ajattelun vinoumat

Simulaatio auttaa ymmärtämään ajattelun ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Harjoitus tuo arkipäivän ilmiöille kuten stereotypioiden käytölle ja “not invented here” -ajattelulle taustaa ja auttaa keskustelemaan tiimin toiminnasta ja päätöksenteosta. Harjoitus edistää avointa keskustelukulttuuria. Muuttujat perustuvat tutkimuksiin aiheesta (erityisesti Kahnemann).

Tarinan kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia yhteistyön ja päätöksenteon tilanteista. Tarina mahdollistaa avoimen keskustelun, ja keskustelussa tehdään johtopäätöksiä tiimin toimintaan.

Ketteryys käytännössä

Ketterä toiminta on monessa tiimissä tavoitteena, mutta mistä kaikesta ketteryys koostuu? Ketteryyssimulaatio konkretisoi arkityön taustalla olevia rutiineja ja toimintamalleja. Samalla tiimi pääsee pohtimaan ketteryyden elementtejä.

Ketterään toimintatapaan liittyy esimerkiksi nopea palautesykli sekä oman tekemisen altistaminen kritiikille. Näiden aloittamiseen voi liittyä erilaisia kynnyksiä. Simulaatio avaa keskustelua myös mietityttävistä asioista ja auttaa luottamukseen liittyvien kysymysten käsittelyssä.

Tiimikaverit tutuiksi

Simulaatio auttaa tiimin jäseniä tutustumaan toisiinsa työroolin ulkopuolella. Kun tunnemme tiimin jäsenet, on helpompi hoitaa myös työasioita yhdessä.

Tutustumissimulaatio houkuttelee muun muassa kertomaan tarinoita omasta elämästä, mikä lisää luottamusta ja edistää tutustumista tiimin kesken. Simulaatio kannustaa rentoon keskusteluun ja toisten kuunteluun.

Ruotsinkielinen versio tulossa 11/2021. Saatavilla suomeksi ja englanniksi.