fbpx

Simulaatiot

Kaikki simulaatiot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia tiimien erilaisiin tarpeisiin. Suurin osa simulaatioista perustuu tutkimukseen, katso lisää simulaatioiden sivuilta.

Simulaatiomme

Tiimin vahvuudet – suosituin

Simulaatio auttaa ymmärtämään kollegoita sekä erityisesti heidän suhtautumistaan eri työtehtäviin. Simulaatio luo ymmärrystä ja mahdollistaa tiimin paremman itseohjautuvuuden.

Simulaation keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tekijät kuten tarkkuus, luovuus, konfliktinsieto ja esiintyminen. Simulaatio johdattaa ajatukset pois työrooleista ja antaa mahdollisuuden keskustelulle piilossa olevista vahvuuksista ja erilaisista rooleista työssä ja vapaa-ajalla.

Soveltuu mainiosti osaksi tiimipäivää tai tiimin ensimmäiseksi simulaatioksi.

Ymmärrä kuormitustekijät

Simulaatio auttaa ymmärtämään, mitkä asiat tiimin eri jäseniä kuormittavat. Harjoitus myös edistää avointa keskustelukulttuuria kuormittavista asioista.

Simulaatio käsittelee työn kuormitustekijöitä kuten työn sirpaleisuus, haastavat vuorovaikutustilanteet ja työnjaon epäselvyys. Nämä tekijät kuormittavat eri ihmisiä eri tavoilla. Tarina etenee arkisten tilanteiden kautta ja sen aikana päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia kuormitustilanteista.

Yrittäjämäinen johtajuus

Simulaatio vie ryhmän ratkomaan kansainvälisesti menestyvän yhtiön strategisia valintoja vaikeina aikoina. Kohtaatte liiketoiminnan tilanteita, jotka tuovat tiiminne yrittäjämäiset puolet esiin.

Simulaatiossa ryhmä pääsee arvioimaan itseään ja ryhmän toimintakykyä suhteessa erilaisiin yrittäjämäisen toiminnan elementteihin. Vastaan tulee tilanteita, joissa on pidettävä fokus herpaantumatta tai kysyttävä “miksi”.

Johtoryhmä tehokkaaksi

Tutkimuksen perusteella johtoryhmän tehokkaalle toiminnalle on tärkeää muun muassa kyky riidellä rakentavasti, psykologinen turvallisuus, virheiden tunnustaminen sekä ponnistelu yhteisten tavoitteiden eteen.

Johtoryhmä toimii eri tavalla kuin muut yritysten tiimit: johtoryhmä on sen jäsenille ajankäytön kannalta toissijainen tiimi. Johtoryhmä myös käsittelee yrityksen vaikeampia asioita ja tekee kriittisiä päätöksiä. Tämän onnistuminen edellyttää, että ryhmällä on valmius käsitellä haastavia kysymyksiä ja kyseenalaistaa tehtyjä ratkaisuja. Tarinan edetessä konkreettisten tilanteiden kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa tilanteissa.

Ajattelun vinoumat

Simulaatio auttaa ymmärtämään ajattelun ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Harjoitus tuo arkipäivän ilmiöille kuten stereotypioiden käytölle ja “not invented here” -ajattelulle taustaa ja auttaa keskustelemaan tiimin toiminnasta ja päätöksenteosta. Harjoitus edistää avointa keskustelukulttuuria. Muuttujat perustuvat tutkimuksiin aiheesta (erityisesti Kahnemann).

Tarinan kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia yhteistyön ja päätöksenteon tilanteista. Tarina mahdollistaa avoimen keskustelun, ja keskustelussa tehdään johtopäätöksiä tiimin toimintaan.

Ketteryyden periaatteet

Ketterä toiminta on monessa tiimissä tavoitteena, mutta mistä kaikesta ketteryys koostuu? Mitä on sen taustalla? Mitkä tavat ja käytännöt edistävät ketteryyttä ja mitkä jarruttavat?

Ketterään toimintatapaan liittyy esimerkiksi nopea palautesykli sekä oman tekemisen altistaminen kritiikille. Näiden aloittamiseen voi liittyä erilaisia kynnyksiä. Simulaatio avaa keskustelua myös mietityttävistä asioista ja auttaa luottamukseen liittyvien kysymysten käsittelyssä.

Tiimi vapaalla

Simulaatio auttaa tiimin jäseniä tutustumaan toisiinsa työroolin ulkopuolella. Kun tunnemme tiimin jäsenet, on helpompi hoitaa myös työasioita yhdessä.

Tutustumissimulaatio houkuttelee muun muassa kertomaan tarinoita omasta elämästä, mikä lisää luottamusta ja edistää tutustumista tiimin kesken. Simulaatio kannustaa rentoon keskusteluun ja toisten kuunteluun.

Motivaation lähteet

Simulaatio herättää huomaamaan työn merkityksellisyyttä ja palautumisen lähteitä.

Me kukin koemme eri asiat energiaa antaviksi, motivoiviksi ja innostaviksi. Voimme tehdä samaa työtä laadukkaasti, vaikka taustalla olisi eri motivaatiotekijöitä. Toisaalta myös tapamme irrottautua ja hakea töille vastapainoa ovat erilaisia. Näiden molempien ymmärtäminen auttaa tiimiä toimimaan ja tukemaan toisiaan. 

Simulaatio hyödyntää Share-simulaatiotyyppiä ja se on klassista Connect-simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Simulaatiossa vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Monipaikkainen työ

Niin etä-, lähi- kuin monipaikkaisessakin työssä on tekijöitä, jotka uhkaavat tai tukevat työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Monipaikkaisen työn edut ja haasteet riippuvat siitä, millaisesta organisaatiosta, liiketoiminnasta, työstä ja tehtävistä on kyse. Simulaatiossa irrottaudutaan siitä, missä työtä tehdään, ja keskitytään siihen mikä kullekin tuo työssä energiaa ja hyvinvointia, riippumatta työntekopaikasta.

Simulaatio hyödyntää Share-simulaatiotyyppiä ja se on klassista Connect-simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Simulaatiossa vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Jännitteiset tilanteet

Hyvissä ja tehokkaissa työyhteisöissä on tilaa moninaisille näkemyksille ja asioista pitääkin välillä olla eri mieltä. Olemme erilaisia sen suhteen, millaiset asiat kukin kokee epämiellyttävinä tai jännitteisinä, ja miten niissä luontaisesti toimimme. Jännitteisten tilanteiden ja konfliktien välttäminen jättää usein pinnan alle erimielisyyksiä, ja siksi ne on tärkeää kohdata ja käsitellä. Tämä simulaatio auttaa tiimiä ymmärtämään kunkin vahvuuksia ja luontaisia tapoja jännitteisissä tilanteissa.

Simulaatio hyödyntää Share-simulaatiotyyppiä ja se on klassista Connect-simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Simulaatiossa vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Tiimikavereiden käsikirja

Kun emme tunne toisiamme, ensivaikutelma voi johtaa harhaan ja teemme vääriä tulkintoja. Törmätään haasteisiin, jotka johtuvat vääristä johtopäätöksistä. Uuden tai muuttuneen tiimin alkuvaiheissa tapahtuu tutustumista uusiin ihmisiin sekä työn näkökulmasta että muuten. Tämä kuitenkin tapahtuu työn lomassa varsin hitaasti. Simulaation tavoitteena on nopeuttaa tätä tutustumista,

Simulaatio hyödyntää Share-simulaatiotyyppiä ja se on klassista Connect-simulaatiota kevyempi ja nopeampi toteuttaa. Simulaatiossa vastausvaihtoehdot käsittelevät omia toiveita ja hyviä käytäntöjä.

Vuorovaikutus työyhteisössä

Meillä on erilaisia tapoja tehdä töitä ja vuorovaikuttaa. Näiden tiedostaminen auttaa yhteistyötä ja työn tehokasta tekemistä. Tämä simulaatio  ohjaa keskustelemaan sekä käytännöllisistä että periaatteellisemmista kysymyksistä, miten rakennetaan luottamusta ja yhteistä vuorovaikutusta, kehitetään työn käytäntöjä tai nostetaan vaikeita asioita käsittelyyn.