Simulaatiot

Tarjoamme erilaisia simulaatiota, joissa kussakin on oma taustatarinansa sekä eri teorioihin perustuvat taustamuuttujat. Löydä tiimisi tilanteeseen sopivin.

Simulaatiomme

Tiimin vahvuudet

Simulaatio auttaa ymmärtämään kollegoita sekä erityisesti heidän suhtautumistaan eri työtehtäviin. Simulaatio luo ymmärrystä ja mahdollistaa tiimin paremman itseohjautuvuuden.

Simulaation keskiössä ovat tiimityöhön vaikuttavat tekijät kuten tarkkuus, luovuus, konfliktinsieto ja esiintyminen. Simulaatio johdattaa ajatukset pois työrooleista ja antaa mahdollisuuden keskustelulle piilossa olevista vahvuuksista ja erilaisista rooleista työssä ja vapaa-ajalla.

Ymmärrä kuormitustekijät

Simulaatio auttaa ymmärtämään, mitkä asiat tiimin eri jäseniä kuormittavat. Harjoitus myös edistää avointa keskustelukulttuuria kuormittavista asioista.

Simulaatio käsittelee työn kuormitustekijöitä kuten työn sirpaleisuus, haastavat vuorovaikutustilanteet ja työnjaon epäselvyys. Nämä tekijät kuormittavat eri ihmisiä eri tavoilla. Tarina etenee arkisten tilanteiden kautta ja sen aikana päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia kuormitustilanteista.

Yrittäjämäinen johtajuus

Simulaatio vie ryhmän ratkomaan kansainvälisesti menestyvän yhtiön strategisia valintoja vaikeina aikoina. Kohtaatte liiketoiminnan tilanteita, jotka tuovat tiiminne yrittäjämäiset puolet esiin.

Simulaatiossa ryhmä pääsee arvioimaan itseään ja ryhmän toimintakykyä suhteessa erilaisiin yrittäjämäisen toiminnan elementteihin. Vastaan tulee tilanteita, joissa on pidettävä fokus herpaantumatta tai kysyttävä “miksi”.

Johtoryhmä tehokkaaksi

Tutkimuksen perusteella johtoryhmän tehokkaalle toiminnalle on tärkeää muun muassa kyky riidellä rakentavasti, psykologinen turvallisuus, virheiden tunnustaminen sekä ponnistelu yhteisten tavoitteiden eteen.

Johtoryhmä toimii eri tavalla kuin muut yritysten tiimit: johtoryhmä on sen jäsenille ajankäytön kannalta toissijainen tiimi. Johtoryhmä myös käsittelee yrityksen vaikeampia asioita ja tekee kriittisiä päätöksiä. Tämän onnistuminen edellyttää, että ryhmällä on valmius käsitellä haastavia kysymyksiä ja kyseenalaistaa tehtyjä ratkaisuja. Tarinan edetessä konkreettisten tilanteiden kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti ryhmän jäsenten valmiuksia ja vahvuuksia toimia erilaisissa tilanteissa.

Etätyön mutkat

Simulaatio auttaa tiimiä tutkimaan käytäntöjään etätyössä. Harjoitus auttaa tutkimaan sekä henkilökohtaisia että tiimin yhteisiä haasteita etätyön tekemisessä ja samalla se edistää avointa keskustelukulttuuria. Muuttujat on koottu yleistajuisista oppaista ja ohjeista etätyöhön liittyen.

Simulaatiossa päästään käsittelemään avoimesti ja fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia etätyöstä. Mikä on kellekin vaikeinta? Mikä toimii hyvin? Mistä ei ole tullut puhuttua? Simulaatio mahdollistaa avoimen keskustelun, jonka perusteella voidaan kehittää tiimin toimintaa.

Diversiteetti keskusteluun

Simulaatio auttaa tiimiä ymmärtämään, mitä kaikkea erilaisuutta työyhteisössä on ja käymään rakentavalla tavalla keskustelua siihen liittyvistä ilmiöistä.

Erilaiset ihmiset ovat organisaatiossa vahvuus, ja erilaisuutta sisältävät tiimit tekevät tutkitusti parempia tuloksia homogeenisiin tiimeihin verrattuna. Erilaisuus aiheuttaa kuitenkin usein sitä, ettemme epähuomiossa tunnista toisten tarpeita tai toiveita. Tarinan edetessä konkreettisten tilanteiden kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti useita erilaisuuden muotoja työyhteisössä.

Ajattelun vinoumat

Simulaatio auttaa ymmärtämään ajattelun ja vuorovaikutuksen ilmiöitä. Harjoitus tuo arkipäivän ilmiöille kuten stereotypioiden käytölle ja “not invented here” -ajattelulle taustaa ja auttaa keskustelemaan tiimin toiminnasta ja päätöksenteosta. Harjoitus edistää avointa keskustelukulttuuria. Muuttujat perustuvat tutkimuksiin aiheesta (erityisesti Kahnemann).

Tarinan kautta päästään käsittelemään fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksia yhteistyön ja päätöksenteon tilanteista. Tarina mahdollistaa avoimen keskustelun, ja keskustelussa tehdään johtopäätöksiä tiimin toimintaan.

Konfliktitilanteet ja tunnetemperamentti

Simulaatio auttaa ymmärtämään tiimin jäsenten erilaisia taipumuksia ja toimintatapoja konfliktitilanteissa. Harjoitus edistää avointa keskustelukulttuuria aiheesta. 

Simulaatio käsittelee erilaisia konflikteihin suhtautumisen tapoja kuten sopeutumista, kompromissien hakemista ja periksiantamattomuutta. Simulaation aikana keskustellaan fasilitoidusti tiimiläisten kokemuksista sekä etsitään tiimille sopivia tapoja erilaisten näkemysten esiintuomiseen. Simulaatio perustuu Workplace Big 5 -mallin A- ja C- ulottuvuuksiin.

Ketteryyttä toimintaan

Kokeile ketterää toimintatapaa turvallisessa, nykyaikaista työelämää simuloivassa ympäristössä! Lean Escapessa yhdistyvät pakohuone sekä SmoothTeam -simulaatio. Ympäristö tuo tiiminjäsenistä esiin ketterälle toimintatavalle ominaisia piirteitä ja toimintatapoja. Onko tiimi hyvä heittäytymään? Kysyykö se riittävästi kysymyksiä? Kuka ylläpitää tunnelmaa silloinkin, kun kokeilu epäonnistuu? LeanEscape on yhdistelmä vertaispalautetta, ketteryysmentorin huomioita ryhmänne toiminnasta sekä opittujen ja oivallettujen asioiden linkittämistä tiimin arjen työhön.

Lähetä viesti!

Osoitteet

Käyntiosoite: Pinninkatu 47 / Tribe Tampere, Tampere

Postiosoite: Nekalantie 28, 33100 Tampere

045-1143664

smoothteam [AT-MERKKI] smoothteam.fi