MITEN TIETOJASI KÄYTETÄÄn

REKISTERISELOSTEET

Rekisteri- ja tietosuojaseloste – pelialustan käyttäjärekisteri

Tämä on SmoothTeam Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

SmoothTeam Oy, Y-tunnus 2679043-4, Nekalantie 28, 33100 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jaakko Heikkilä, rekisteriasiat[at-merkki]smoothteam.fi

3. Rekisterin nimi

SmoothTeam Oy:n pelialustan käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen tai palvelun toteuttaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite
  • Henkilön vastaukset pelillisiin kysymyksiin sekä henkilön tekemät valinnat pelitilanteessa

Tiedot säilytetään niin kauan, kuin SmoothTeamilla on kyseisen tiimin asiakkaan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva tarve tietojen säilyttämiseen, kuitenkin vähintään kolme vuotta pelistä, jotta pystymme tuottamaan asiakkaan pyytäessä raportteja asiakkaan käyttöön. Tästä poiketen asiakkaan pyytäessä tiedot tuhotaan rekisteristä viipymättä.

Rekisterissä olevat tiedot tarkistetaan puolivuosittain ja poistetaan ne, joiden säilyttämiseen ei ole enää perustetta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään (pelijärjestelmässä täytetyt tietokentät) sekä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti seuraavasti:

  • Palvelun toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, joiden kanssa on tehty asiasta sopimus (tietojen käsittelijä)
  • Rekisteröidyn etunimi ja pelijärjestelmässä tehdyt valinnat Google Inc.:lle tietojen graafista esittämistä varten. Tässä yhteydessä tietoa siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Google Inc. on Privacy Shield -sertifioitu palveluntarjoaja, joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield -sopimuksen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).