fbpx

MITEN TIETOJASI KÄYTETÄÄn

REKISTERISELOSTEET

Rekisteri- ja tietosuojaseloste – pelialustan käyttäjärekisteri

Tämä on SmoothTeam Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 28.8.2023.

 1. Rekisterinpitäjä

 SmoothTeam Oy, Y-tunnus 2679043-4, Nekalantie 28, 33100 Tampere

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 Jaakko Heikkilä, rekisteriasiat[at-merkki]smoothteam.fi

 3. Rekisterin nimi

 SmoothTeam Oy:n pelialustan käyttäjärekisteri

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen tai palvelun toteuttaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilötiedot: etunimi ja sukunimi, kutsumanimi, sähköpostiosoite
  • Henkilön tekemät valinnat pelitilanteessa

Tiedot säilytetään vähintään kolme vuotta pelistä, jotta pystymme tuottamaan asiakkaan pyytäessä raportteja asiakkaan käyttöön. Tästä poiketen asiakkaan pyytäessä tiedot tuhotaan rekisteristä viipymättä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään (pelijärjestelmässä täytetty tietokenttä).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää alla lueteltuihin järjestelmiin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

  • Slack, USA – pelinjohtajien sähköpostiosoitteet. Nämä helpottavat nopean tuen tarjoamista ongelmatilanteissa ja alustan käytön seuraamisessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää varmentamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).